Kontakter:
broker@bpprinthouse.dk
+45 72 301 202

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER

Anvendelse af salgs- og leveringsbetingelserne

Nedennævnte salgs- og leveringsbetingelser kommer til anvendelse, såfremt andet ikke er aftalt All Media ApS og køber imellem.

 

Tilbud

Afgivne tilbud er gældende i 30 dage regnet fra afgivelse af tilbuddet med mindre andet fremgår af tilbud/aftale. Alle priser i tilbud og ordrebekræftelser er altid ekskl. moms og i DKK.

 

Priser

Alle priser er ekskl. moms og fragt. Der tages forbehold for trykfejl, udsolgte varer og sortimentsændringer. Der tages forbehold for prisstigninger på råvarer, ændringer i valutakurser, toldsatser eller indførsel af offentlige afgifter af enhver art, der måtte ligge udenfor All Media ApS  indflydelse, og som indtræffer efter ordrebekræftelse. 

Alle ordrer tillægges et miljøbidrag på kr. 75,00

 

Annullering af ordre

Hvor der efter købers ønske træffes aftale om annullering af en afgivet ordre, forbeholder vi os ret til at fakturere alle afholdte og disponerede omkostninger vedr. ordren. All Media ApS kan annullere en tidligere bekræftet ordre, såfremt køber har et uafklaret økonomisk mellemværende med All Media ApS  eller ikke er kreditgodkendt.

 

Leveringsbetingelser

Medmindre andet er aftalt sker levering ab fabrik for købers regning og risiko. Uanset om All Media ApS afholder udgifterne til varens transport, bærer køber således risikoen for hændelige begivenheder, der rammer varen efter udlevering til speditør. Køber må selv drage omsorg for eventuel tegning af forsikring mod transport-risici. Leveringstiden er under forbehold for strejke, lockout, driftsforstyrrelser, forsinkelser fra vore leverandører samt andre omstændigheder, der ikke kan tilskrives os. I forbindelse med specialopgaver, hvor der f.eks. er tale om en speciel produktionsform eller ved et højt stk. -antal, forbeholder vi os ret til en over- eller underlevering på 10 %.

 

Filer til tryk/print

All Media ApS modtager kun trykklare filer. Såfremt kunde ønsker redigering af fil, faktureres der for DTP pr. påbegyndt time til den af All Media ApS fastsatte timepris.

 

Produktionstid

Alle ordrer bliver produceret inden for 2-7 arbejdsdage (afhængig af ordrens størrelse) fra modtagelse af trykklar fil og evt. godkendt layout. Ønskes der hurtigere levering skal dette aftales med All Media ApS inden ordreafgivelse.

 

Forsendelse

Forsendelsesmåden vælges af os efter bedste skøn, såfremt kunden ikke udtrykkeligt foreskriver andet. Ved ekspresforsendelser eller, hvis køber ønsker en forsendelsesmåde, der afviger fra vor normale forsendelsesmåde, forbeholder vi os ret til at debitere køber den fulde fragtomkostning. 

 

Fakturering og betaling

Betalingsbetingelserne er 14 dages netto medmindre andet er aftalt. Ved overskridelse af forfaldsdato påregnes fakturabeløbet 2,0 % pr. påbegyndt måned samt administrationsgebyr. Vi forbeholder os ret til at ændre rentesatsen, såfremt der sker ændringer i diskontorentesatsen.

Ved specialproduktion betales den fulde faktura i 3 rater. 1. rate betales ved afsendelse af ordrebekræftelse, 2. rate betales ved opstart af produktion mens 3. rate betales ved levering. Dette gøres kunden opmærksom på i tilbuddet.

 

Anvendelse af logoer samt billedmateriale

Det er købers ansvar at indhente tilladelse til anvendelse af logoer samt billeder. All Media ApS  kan ikke drages til ansvar for uretmæssig brug af logoer.

 

Forstrydelsesret

Fortrydelsesret kan kun opretholdes indtil All Media ApS har påbegyndt ordren.

 

Reklamation / annullering

Køber skal kontrollere varen straks ved modtagelsen, og eventuel reklamation skal finde sted senest 8 dage fra modtagelse af varen. Medmindre andet er aftalt skal defekte varer, hvorover der reklameres, omgående returneres til All Media ApS  og i samme stand, som de blev modtaget. Reklamation berettiger ikke køber til at tilbageholde betaling for den leverede vare. All Media ApS vil ikke kunne afkræves erstatninger m.v., der overstiger varens værdi. I forbindelse hermed skal det udtrykkeligt bemærkes, at All Media ApS  ikke hæfter for driftstab eller andre indirekte tab, der måtte skyldes udeblivende, forsinkede, mangelfulde eller andre ufuldstændige leverancer.

All Media ApS  kan ikke stilles til ansvar for skitser og korrekturer der er godkendt af kunden og som måtte indeholde fejl og/eller mangler.

 

Absolut reklamationsfrist

Købers krav mod All Media ApS  som følge af mangler skal senest fremsættes 14 år efter arbejdets aflevering. Efter dette tidspunkt kan køber ikke rejse krav mod All Media ApS.

 

Returnering

For varer, der returneres uden forudgående aftale, nægtes modtagelse. Returnering sker for købers regning. Specielt forarbejdede emner, specielt hjemkøbte varer samt varer, der er opskåret efter mål, tages ikke retur.

 

Ejendomsret

Ejendomsretten over salgsgenstanden forbliver hos All Media ApS , indtil hele købesummen evt. med renter, omkostninger m.v. er fuldt indbetalt. Hvad vi har tilvejebragt til brug for leverancen, såsom skitser, print, billeder og lignende samt de hos os elektronisk lagrede materialer (logos, designs, tekster. billedmotiver m.v.) er All Media ApS ´ ejendom og kan ikke efter arbejdets udførelse kræves udleveret. Dette gælder uanset om det tilvejebragte måtte være særskilt faktureret.

 

Produktansvar

For skade på person eller ting, hæfter sælger i det omfang erstatningsansvar kan pålægges denne. Sælger påtager sig dog i intet tilfælde ansvar for driftstab, tabs arbejdsfortjeneste, avancetab eller lignende indirekte tab.

 

Forbehold

All Media ApS  tager forbehold for forsinkelser fra leverandører, force majeure, driftsforstyrrelser, strejker, lockout, samt omstændigheder som er uden for vor indflydelse, ligesom vi ikke hæfter for driftstab / indirekte tab, der skyldes mangelfulde eller forsinkede varer.

 

Ansøgninger/tilladelser

Til region eller kommune: indhentning af tilladelser for montering af skiltefacader, opstilling af skilte eller skiltepyloner er kundens ansvar.